2007, ജനുവരി 16, ചൊവ്വാഴ്ച

സ്വാഗതം....

അങ്ങനെ ഞാനും ഒരു ബ്ലോഗ്ഗറായി.ആഫീസില്‍ ചുമ്മതിരിക്കുന്ന സമയത്തു എന്തു ചെയ്യാം എന്നാലോചിച്ചു കിട്ടിയ ഉത്തരം.
ഞാന്‍ വലിയ എഴുത്തുകാരന്‍ അല്ലത്തതുകൊണ്ടും സ്ക്കൂള്‍ വിട്ടതിനുശേഷം അധികം മലയാളത്തില്‍ പിടിപാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സ്വന്തമായി ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല.

അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ വായിച്ച കുറച്ചു മലയാളം വെബ് പേജുകളിലേക്കു നിങ്ങളേയും ക്ഷണിക്കുന്നു....

If your computer is showing the aboue as squares please install Unicode Malayalam font.
See this page for details
http://varamozhi.wikia.com/wiki/Help:Contents/Unicode#Setting_up_your_Windows_PC_for_reading_Unicode