2008, മാർച്ച് 31, തിങ്കളാഴ്‌ച

മഷിത്തണ്ട് -മലയാളം <-> ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

മഷിത്തണ്ട് - മലയാളം <-> ഇംഗ്ലീഷ്

http://www.mashithantu.com/malayalam-dictionary/nighantu.html

ഒരു ബഹുഭാഷാ നിഘണ്ടു ഇവിടെ

http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.gdic.st?phrase_code=6554818